Centaur Capital – ISHARES

Centaur Capital ownership history of ISHARES
QuarterValueSharesWeighting
Q3 2018$2,032
67.7%
148,000
85.0%
3.76%
94.6%
Q2 2018$1,212
-34.5%
80,000
-33.3%
1.93%
-30.6%
Q1 2018$1,849
103.0%
120,000
110.5%
2.78%
92.7%
Q4 2017$911
93.0%
57,000
90.0%
1.44%
76.7%
Q3 2017$472
-70.7%
30,000
-70.7%
0.82%
-80.8%
Q2 2017$1,611
-1.7%
102,500
7.9%
4.25%
22.1%
Q1 2017$1,639
14.1%
95,0000.0%3.48%
12.5%
Q4 2016$1,436
-0.3%
95,000
20.3%
3.10%
13.7%
Q3 2016$1,440
-35.0%
79,000
-36.3%
2.72%
-15.1%
Q2 2016$2,215
104.0%
124,000
67.6%
3.21%
44.5%
Q1 2016$1,086
-43.0%
74,000
-26.0%
2.22%
-27.8%
Q1 2014$1,904
-7.5%
100,000
-9.1%
3.07%
29.1%
Q4 2013$2,058
-10.5%
110,0000.0%2.38%
19.9%
Q3 2013$2,299
10.2%
110,0000.0%1.98%
-14.8%
Q2 2013$2,087110,0002.33%